B42-Sigurnost na brodu

Sigurnosti na brodu

Osnovne informacije: B42-Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu–Security awareness
training for all seafarers – (STCW A-VI/6-1).

Trajanje kursa: Kurs za B42 sertifikat traje 6 sati (1 dan).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B42 brevet (Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu ) – ima trajanje
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Doprinos unapređenju pomorske sigurnosti putem pojačane osvešćenost, prepoznavanje pretnji
sigurnosti, razumevanje potrebe za održavanjem svesti o sigurnosti i oprezom i njihovih metoda.
Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca sertifikat Podizanje nivoa
razumevanja sigurnosti na brodu (STCW VI/6-1) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na
brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, a bez posebnih dužnosti za sigurnosne
zaštite broda i to pre preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
• Značenje i posledice zahteva različitih nivoa bezbednosti,
• Znanje o procedurama u slučaju hitnosti i plan intervencija,
• Prepoznavanje i detekcija oružja,opasnih supstanci i uređaja,
• Prepoznavanje,na ne diskriminacionoj osnovi karakteristika i obrazaca ponašanja osoba koje
su verovatno ugrozile sigurnost,
• Tehnike koje se koriste za zaobilaženje mera sigurnosti.

Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije
o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija).