B2R-Obnova-Osnovna bezbednost na brodu

Osnovne informacije: Obnova osnovna bezbednost na brodu– Refresh basic safety training (STCW A-
VI/1)
Trajanje kursa: Kurs za B2R sertifikat traje 40 sati (4 dana).

Kurs se sastoji od četiri dela:
Lično preživljavanje na moru – STCW A-VI/1-1,
Osnove protivpožarne zaštite – STCW A-VI/1-2,
Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3,
Lična sigurnost i društvena odgovornost – STCW A-VI/1-4.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B2 brevet (Osnovna sigurnost na brodu) – na osnovu obnove opet ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Obnoviti znanje polaznika na sledeće teme:
• prežive na moru u slučaju napuštanja broda,
• smanje opasnosti od pojave požara,
• preduzmu hitne akcije u slučaju nailaženja na nesreću ili hitan slučaj,
• se pridržavaju postupaka za slučaj opasnosti,
• posmatraju, proučavaju i primene bezbedne radnje iz prakse i efikasno komuniciraju sa
• drugim članovima posade broda, lučkim kapetanijama i brodarskim kompanijama i dr.

Obuka je teoretska.

Osnovna bezbednost na brodu je obvezna pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).