OLR-Osposobljenog pomorca u službi mašine (mazač)

Osnovne informacije: OLR – Osposobljenog pomorca u službi mašine (mazač) (STCW III/5) -Able
Seafarer Engine.

Trajanje kursa: Kurs za OLR-Mazač sertifikat traje 48 sati (5 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: OLR – Osposobljenog pomorca u službi mašine (mazač) (STCW III/5) – ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

Vrše bezbednu stražu, prate i kontrolišu stražu u mašinskom odeljenju,
Primenjuju ispravne postupke za snabdevanja gorivom i prevoz nafte,
Poznaju rad sistema kaljuže i balasta,
Upotrebljavaju opremu i mašine u mašinskim odeljenjima,
Bezbedno upotrebljavaju električnu opremu,
Mogu da vrše održavanje i popravke na brodu,
Rukuju zalihama,
 Primenjuju postupke za bezbednost i zdravlja na radu.

OLR-Mazač je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke,
izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama
(uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).