UMČ/B- Upravljač motornim čamcem kategorije B

jahte

Osnovne informacije: UMČ/B- Obuka za unapređivanje znanja upravljača čamcem B kategorije

Trajanje kursa:Kurs za UMČ/B- sertifikat traje 14 sati (2 dana).

Uslovi upisa: 18 godina, lična karta/pasoš.

Cilj obuke:
Obučiti kandidate za rukovanje i upravljanje čamcem,plovećim telom ili plutajućim objektom na
unutrašnjim vodama kao i sticanje znanja i veština za pomorsku plovidbu.

Ishod obuke:
Polaznici će po završetku obuke biti osposobljeni za upravljanje čamcem za sopstvene potrebe dužine
od sedam do 20 metara i snage pogonskog uređaja veće od 15 kW, čamcem za privredne svrhe,
gliserom i skuterom , plovećim telom ili plutajućim objektom i javnim čamcem, kao i steći potrebna
znanja i veštine za pomorsku plovidbu.

UMČ/B- Upravljač motornim čamcem kategorije B je obuka u skladu sa članom 6,7 i 8 Pravilnika o uslovima koje moraju
da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem,plovećim telom ili plutajućim objektom,programu i načinu polaganja stručnog
ispita,kao i obrascima,sadržini,načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje.“Službeni glasnikRS“,br 86 od 15.avgusta
2014,br 57 od 29.juna 2015.