ON5M-Oficir plovidbene straže na brodu od 500 Bt ili većem

Osnovne informacije: ON5M-Oficir plovidbene straže na brodu od 500 Bt ili većem – Officer in charge
of navigational watch on ship of 500 GT or more.

Trajanje kursa: Kurs za ON5M sertifikat traje _ sati (_ dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: ON5M-Oficir plovidbene straže na brodu od 500 Bt ili većem – ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa :

steknu znanja i veštine predviđene Tablicom A-II/1 STCW koda za delatnosti navigacije,

rukovanje teretom i slaganje tereta,

kontrola brodskih operacija i briga o ljudima na brodu kao i,

engleskog jezika.

Funkcija 1
Navigacija na radnom nivou
Program obuhvata zahteve STCW konvencije 1978 sa izmenama i dopunama, Poglavlje II, odeljak A-
II/1. Ovaj funkcionalni element pruža detaljna znanja koja pomažu ishode obuke vezane za navigaciju
na radnom nivou.
Ovaj sekcija pruža znanje koje pomaže zadatke, dužnosti i odgovornosti u:

planiranje putovanja i vođenja navigacije,

određivanje položaja i tačnost pozicije bilo kojim sredstvom,

držanje straže tokom plovidbe,

upotreba radara i ARPA za držanje straže tokom plovidbe,

upotreba AIS za držanje straže tokom plovidbe,

upotreba ECDIS za držanje straže tokom plovidbe,

odgovor na hitne slučajeve,

procedura pri prijemu signala opasnosti na moru,

manevrisanje brodom,

upotreba IMO standardnog pomorskog rečnika i upotreba Engleskog jezika u pisanoj i usmenoj formi,

prijem i slanje upotrebom vizuelne komunikacije.

Funkcija 2
Rukovanje teretom i slaganje tereta
Program obuhvata zahteve STCW konvencije 1987 sa izmenama i dopunama, Poglavlje II, odeljak A-
II/ 1. Ovaj funkcionalni element pruža detaljna znanja koja potpomažu ishod obuke vezane za
rukovanje i slaganje tereta na radnom nivou.

planiranje i osiguranje sigurnog ukrcaja, slaganja, pričvršćivanja, brige tokom putovanja te iskrcaja
tereta,

provera i izveštavanje o nedostacima,oštećenjima teretnog prostora,poklopaca skladišta i balastnih
tankova.

Funkcija 3
Kontrola brodskih operacija i briga o ljudima na brodu
Program obuhvata zahteve STCW konvencije 1978 sa izmenama i dopunama , Poglavlje II , odeljak
A-II/ 1. Ovaj funkcionalni element pruža detaljna znanja koja potpomažu ishod obuke vezane za
Kontrolu brodskih operacija i briga o osobama na brodu na radnom nivou.

primena zahteva za sprečavanje zagađenja,

održavanje broda sposobnim za plovidbu,

prevencija,kontrola i protivpožarna zaštita na brodu,

rukovanje opremom za spašavanje života na moru,

pružanje prve pomoći na brodu,

praćenje usklađenosti s zakonodavnim zahtevima,

rukovođenje i timski rad na brodu,

doprinos sigurnosti osoblja i broda.

Ovo uključuje teme kao što su: stabilnost broda, prevoz palubnog tereta, podizanje teških
kontejnera, rasutog tereta,žitarica,opasnih tereta,tankera za naftu i IMO konvencija.

ON5M-Oficir plovidbene straže na brodu od 500 Bt ili većem je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija).