BE-Basic Electronics

Osnovne informacije: BE-Basic Electronics – Osnove elektronike

Trajanje kursa: Kurs za BE traje 3 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Kurs je namenjen pomorskim inženjerima i električarima koji su odgovorni za održavanje i upravljanje
brodskom elektranom. Kurs će vas upoznati sa principima rada, planiranja, rada, ispitivanja i
održavanja električnih instalacija na brodu. Kurs će pružiti i teorijsku i praktičnu nastavu u sigurnom
okruženju.

Teme teoretske:
Osnovna električna sigurnost,
Izvori napajanja,
Odnosi između napona, struje, otpora,
Struja i snaga,
Pravac električne struje,
Paralelna i serijska kola,
Industrijski prekidači,
Kondenzatori,
Magneti i elektromagneti,
Prigušnice,
Elektromagnetni releji,
Motor i generator,
Prekidači i osigurači,
Jednosmerna i naizmenična struja,
Transformatori,
Strujno kolo,
Čitanje i razumevanje šeme.

Teme praktične:
Napon, struja i otpor laboratorije,
Merne laboratorije pomoću digitalnog multimetra,
Test izolacije,
Magnetizam i elektromagnetizam,
Električne komponente,
Motorne laboratorije,
Laboratorijski generator,
Induktori i transformatorske laboratorije,
Električni problemi laboratorijskog snimanja.