B19R-Obnova-Pružanje prve medicinske pomoći na brodu

Osnovne informacije: B19R-Obnova pružanje prve medicinske pomoći na brodu – Refresh medical
first aid (STCW A-VI/4-1)

Trajanje kursa: Kurs za B19R sertifikat traje 16 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B19 brevet (Pružanje prve medicinske pomoći na brodu) na osnovu obnove opet
ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Obnoviti znanje polaznika da ukažu prvu medicinsku pomoć u slučaju nesreće ili bolesti.
Teme:
Neposredno delovanje,
Sredstva prve pomoći,
Struktura i funkcija tela,
Opasnost od trovanja na brodu,
Ispitivanje bolesnika,
Povrede kičme,
Opekotine – oparotine i uticaj hladnoće i vrućine,
Lomovi i iščašenja kostiju – povrede mišića,
Medicinska briga o spašenim uključujući pogibiju – hipotermiju i smrzotine,
Radiomedicinski saveti,
Farmakologija,
Sterilizacija,
Srčani udar – utapanje i gušenje.

Obuka je teoretska.

Pružanje prve medicinske pomoći na brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija).