CCD – Glavni brodski kuvar

Osnovne informacije:  Glavni brodski kuvarCCD- Ships chief cook onboard duties

Trajanje kursa: Kurs za CCD traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Po završetku, polaznici će moći će da pokažu standard osposobljenosti potreban za obavljanje
dužnosti brodski kuvar na brodu . Biće sposobni da razumeju osnovna pravila za ishranu tokom
smenskog rada na brodu , prepoznaju opasnosti za sigurnost na brodu i sprečavanje trovanja
hranom, stekli su znanje o snabdevanju i upravljanju zalihama, principu zaštite životne sredine i
upravljanju budžetom za hranu.
Program obuke brodskih kuvara pruža osnovu za karijeru u ugostiteljstvu, a takođe dovodi do sticanja
sertifikata o osposobljenosti (COC).
Konvencija o pomorskom radu (MLC) 2006 zahteva da vlasnik broda angažuje samo kvalifikovane i
kompetentne kuvare sa sertifikatom izdatim od odobrene institucije.