B43-Poslovi koji se odnose na sigurnost broda/Dužnost

Osnovne informacije: B43-Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda–Security Training for
seafarers with designated security duties – (STCW A-VI/6-2).

Trajanje kursa: Kurs za B43 sertifikat traje 9 sati (1 dan).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B43 brevet (Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda) – ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Održavanje uslova propisanih planom sigurnosne zaštite broda, prepoznavanje sigurnosnih rizika i
pretnji ,preduzimanje redovitih sigurnosnih inspekcija broda i ispravno korišćenje sigurnosne opreme
i sistema. Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca sertifikat Vršenje
poslova koji se odnose na sigurnost broda (STCW VI/6-2) su dužne steći sve osobe koje obavljaju
poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje
sigurnosti dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački i to pre preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
Ozbiljno shvatanje i razumevanje,sada prisutnih bezbednosnih pretnji brodovima,lukama i lučkim
postrojenjima,uključujući i pretnje mogućih piratskih napada i oružanih pljački brodova,
 Upoznavanje sa zahtevima STCW 2010 Poglavlja VI/6-2 i ISPS Kodeksa,
• Sprečavanje incidenata koji mogu ugroziti bezbednost broda,
 Upoznavanje sa preventivnim merama u cilju povećanja bezbednosti broda,
 Upoznavanje sa konkretnim dužnostima koje član posade koji nije Brodski oficir
bezbednosti,može imati u sprovođenju bezbednosti na brodu,
 Upoznavanje sa opremom koja se koristi u cilju sprovođenja bezbednosnih mera,itd.

Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencijeo standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).