UMČ/A- Upravljač motornim čamcem A kategorije

Osnovne informacije: UMČ/A- Obuka za unapređivanje znanja upravljača čamcem A kategorije

Trajanje kursa: Kurs za UMČ/A- sertifikat traje _ sati (2 dana).

Uslovi upisa: 16 godina, lična karta/pasoš.

Cilj obuke:
Obučiti kandidate za rukovanje i upravljanje čamcem,plovećim telom ili plutajućim objektom na
unutrašnjim vodama kao i sticanje znanja i veština za pomorsku plovidbu.

Ishod obuke:

UMČ/A- Upravljač motornim čamcem kategorije A je obuka u skladu sa članom 6,7 i 8 Pravilnika o uslovima koje moraju
da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem,plovećim telom ili plutajućim objektom,programu i načinu polaganja stručnog
ispita,kao i obrascima,sadržini,načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje.“Službeni glasnikRS“,br 86 od 15.avgusta
2014,br 57 od 29.juna 2015.