B21-26-Mere bezbednosti na putničkom brodu

Osnovne informacije: B21-26-Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu – Crowd
Management, Passenger Safety and Safety Training…etc ( STCW A-V/2)

Kurs se sastoji od 4 dela:
– Upravljanje skupinama ljudi u vanrednim okolnostima – zapovednici, oficiri i drugo osoblje
zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima.
– Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža direktne usluge
putnicima u putničkim prostorijama broda.
– Upravljanje u vanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovednici, upravitelji mašina,
prvi oficiri palube, drugi oficir mašina i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu
dodeljena odgovornost za sigurnost putnika u vanrednim situacijama na putničkim
brodovima.
– Sigurnost putnika, sigurnost tereta i celovitost trupa – zapovednici, upravitelji mašina, prvi
oficiri palube, drugi oficir mašina i sve druge osobe kojima je dodeljena neposredna
odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje
otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu.

Trajanje kursa: Kurs za B21-26 sertifikat traje 16+10 sati (2 ili 3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B21-26 brevet (Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu) – ima
trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj model kursa ima za cilj ispunjavati obavezne minimalne uslove za osposobljavanje
zapovednika,oficira, upravitelja stroja i drugog oficira stroja,posade i drugog osoblja koje ima
odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika i sigurnost putnika u hitnim situacijama na ro-ro putničkim
brodovima kao i putničkim brodovima koji nisu ro-ro putnički brodovi u Uredbi V/ 2, str.4, 5 i 6 i
Uredbu V / 3, tačke 4, 5 i 6 i navedene u STCW Code Sections A-V / 2 i A-V / 3, pa.1, 2 i 3.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Upravljanje grupama ljudi u hitnim situacijama,
• Locirati osnovnu sigurnosnu i opremu za hitne slučajeve na brodu,
• Komunikacija sa putnicima u hitnim situacijama,
 Demonstracija upotrebe ličnih sredstava za spašavanje,
 Pridržavanje sigurnosnih procedura i procedura u hitnim situacijama.

Ro-ro putnički brodovi:
Organizovati sigurno kretanje vozila i putnika tokom ukrcaja i iskrcaja,
Kontrolisati sve elemente sigurnosti tereta i intengriteta trupa broda,
Nadgledati i kontrolisati atmosferu u ro-ro teretnom prostoru,
Organizovati procedure u slučaju opasnosti na brodu,
Optimizovati korišćenje resursa,
Odgovoriti na hitne situacije,
Kontrolisati putnike i drugo osoblje tokom hitnih situacija.


Putnički brodovi koji nisu Ro-ro putnički brodovi:
Organizovati sigurno kretanje putnika tokom ukrcajno iskrcajnih operacija,
Organizovati procedure u slučaju opasnosti na brodu,
Optimizovati korišćenje resursa,
Kontrolisati putnike i drugo osoblje tokom hitnih situacija,
Uspostaviti i održavati efikasnu komunikaciju.

Namena i zadatak RORO putničkih brodova
Namena i zadatak RORO putničkih brodova je siguran prevoz putnika i vozila na određenom plovnom
putu/liniji (području plovidbe), što predstavlja specifičnost i posebnost u odnosu na druge vrste
prevoza morem ili unutrašnjim morskim vodama. Manjkavost postupaka o sigurnosti putnika tereta i
celovitosti trupa, dakle u manjkavosti u primeni zahteva SOLAS konvencije, ISM koda, IMO Pravilnika,
propisa nadležnog Registra/Uprave i/ili propusta u provedbi postupaka sigurnosti što je najčešće
direktna posledica nezadovoljavajuće osposobljenosti i uvežbanosti posade, mogu ugroziti
pojedinačno sigurnost putnika, tereta ili celovitosti trupa što najčešće dovodi do ugroženosti opšte
sigurnosti broda.
Sigurnost na Ro-Ro putničkim brodovima i putničkim brodovima zasniva se na Konvenciji SOLAS
(Safety Of Life at Sea) sa svojim dopunama od 1995 i 1997 godine. Nekoliko vrlo teških pomorskih
nesreća u kojima su sudelovali putnički i RoRo-putnički brodovi, podstakle su IMO (International
Maritime Oraganization), da donese pravila za te vrste brodova koja bi minimizirala mogućnost
nastajanja takvih nesreća. Pravila se odnose kako na konstrukcije, tako i na upotrebu materijala i
ostalih tehničkih sredstava, sredstava za spašavanje, i na postupke posada koji će umanjiti mogućnost
pojava nesreća. Izuzetna pažnja mora se posvetiti putnicima kako u sigurnom smeštaju, tako i
njihovoj ”edukaciji” u slučaju bilo koje nužnosti. Osnova za to je, kako kvalitetna gradnja brodova,
tako i dobro obučena posada koja je u stanju adekvatno odgovoriti svim mogućim izazovima.

Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.