B13A-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija

Osnovne informacije: B13A-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i
hemikalija– Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations (STCW A-V/1-1-1).

Trajanje kursa: Kurs za B13A sertifikat traje 47 sati (5 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B13A brevet (Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i
hemikalija) – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj kurs je namenjen oficirima i posadi koji su odgovorni za specifične dužnosti i odgovornosti
vezane za rukovanje teretom i teret na tankerima za prevoz nafte i hemikalija.
Kursom se obuhvataju minimalni zahtevi propisani za obuke prema Regulaciji V/1 STCW 78 sa
izmenama i dopunama. Program obuke za upoznavanje koji odgovara njihovim dužnostima i
odgovornostima, uključujući karakteristike tankera i tereta, opasnostima, sigurnosnim merama,
sprečavanjem zagađenja, postupcima i procedurama u hitnim slučajevima, opremom za rukovanje
teretom.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prevoz nafte i hemikalija,
 Preduzimanje mera opreza radi sprečavanja opasnosti,
 Primena mera opreza i mera za sigurnost i zaštitu na radu,
• Sprovođenje protivpožarnih operacija,
 Postupci u slučajevima nužde,
Preduzimanje mera opreza za sprečavanje zagađenja okoline zbog ispuštanja nafte ili
hemikalija.

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet B13A – Osnovna
osposobljenost za rad na tankerima za ulje i hemikalije ( STCW V/1-1-1) moraju imati zapovednik,
oficiri i članovi posade koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za
prevoz nafte i hemikalija, i brige o teretu.

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija je pomorska obuka u skladu sa odredbama.Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca,usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).