B49A-Visoki naponi–radni-eto

Osnovne informacije: B49A- Visoki naponi (radni nivo) – High Voltage – Operational Level

Trajanje kursa: Kurs za B49A traje 1 dan.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Sticanje veština rešavanja problema i dijagnostika kvarova sa kojima se mogu susresti na raznim
brodovima i u obalnim postrojenjima.
Polaznici koji uspešno završe kurs treba da postignu odgovarajući standard kompetentnosti koji će im
omogućiti da poznaju raspored visokonaponskih postrojenja na brodu kao i modele zaštite
visokonaponskih instalacija, zatim – da kontrolišu rad i servis izolovane, uzemljene razvodne mreže
sistem.upotreba. Takođe, po završetku kursa, polaznici treba da budu upoznati sa bezbednosnim
zahtevima potrebnim za visokonaponske instalacije, uključujući opasnosti povezane sa visokim
naponom.

Teme:
Koncept visokonaponskih instalacija,
Načini i razlozi za upotrebu visokonaponskih instalacija na brodovima,
Vrste visokonaponskih instalacija,
Oprema u visokonaponskim sistemima kao što su generatori, razvodne table, motori itd,
 Posebne karakteristike i karakteristike visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod
1000 V,
Uzemljenje visokonaponskih sistema pomoću otpornika,
Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sistemima,
 Sigurnosne mere koje se moraju striktno primenjivati, kako bi se sprečile nezgode prilikom
rada sa visokonaponskom električnom opremom,
 Posebne mere predostrožnosti prilikom upotrebe visokonaponskih instalacija (bezbedna
udaljenost od instalacija itd.).