B12- Napredno gašenje požara

Osnovne informacije: B12-Napredno upravljanje gašenjem požara–Advance Fire Fighting (STCW VI/3).

Trajanje kursa: Kurs za B12 sertifikat traje 36 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B12 brevet (Upravljanje gašenjem požara) – ima trajanje za period od 5 godina
od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj kurs pruža kandidatima da steknu znanja u naprednom upravljanju gašenja požara u saglasnosti
sa odredbama sekcije A-VI/3 STCW koda. Naglasak obuke je na organizaciji, taktici i komandovanju
(upravljanju gašenja požara).

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod – načela sigurnosti,
• Teorija gorenja,
• Nadzor požara na brodovima,
 Organizacija protivpožarne zaštite na brodovima,
 Uvežbavanje pomoraca za gašenje požara,
• Postupci gašenja,
• Pregled i popravak vatrogasnih sredstava i opreme,
• Opasnosti pri gašenju požara,
• Prva pomoć,
 Istraživanje požara i izveštavanje,
• Pokazni slučajevi,
 Pregled i završna procena.

Važnost breveta B12Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara na brodu
Brod je vrlo ugrožen od mogućnosti nastanka požara zbog materijala koji su ugrađeni u samom
brodu, pogonskog goriva i maziva te tereta kojeg prevozi. Na brodu postoji znatan rizik od požara uz
velike materijalne štete i česte ljudske žrtve. Prilikom gašenja požara brod je prepušten isključivo
svojoj posadi i sredstvima koja su ugrađena na brodu, a naročito kad se požar dogodi na otvorenom
moru, kada mogućnost gašenja zavisi isključivo o sposobnosti, znanju i veštinama posade te
spremnosti protivpožarnih aparata i uređaja. Posada broda mora biti u stanju brzo reagovati na
pojavu požara odnosno alarma, što podrazumeva dobru organizaciju i praktičnu osposobljenost. To
se postiže samo vežbom (lažne uzbune) kako bi svako znao svoje mesto i ulogu u slučaju nastanka
požara.

Napredno gašenje požara je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje
obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i
dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija)
.