2E7/3-Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom -750 kW do 3000 kW

Osnovne informacije: 2E7/3-Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske
snage od 750 kW do 3000 kW– Second Engineer 750 kW-3000 Kw.

Trajanje kursa: Kurs za 2E7/3 sertifikat traje _ sati ( _ dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: 2E7/3-Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od
750 kW do 3000 kW – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj model kursa ima za cilj da zadovolji obavezne minimalne zahteve za znanje, razumevanje i
stručnost sadržanim u Tabeli A-Ill/2 STCW 2010 za funkciju Inženjerstvo na brodu na nivou
upravljanja, za funkciju Električna, elektronska i upravljačka tehnika na nivou upravljanja, za funkciju
Održavanje i popravka na nivou upravljanja i znanje za kontrolu rada pogona i brige za osobe na
brodu na nivou upravljanja.

Na osnovu Programa za sve četiri funkcije pokriva zahteve iz Poglavlja III, Odeljak A-III/2 Konvencije
STCW osposobiti polaznike kursa za sledeće funkcije:

Funkcija 1: Brodsko mašinstvo na upravljačkom nivou,
Funkcija 2: Elektronika i elektrotehnika na upravljačkom nivou,
Funkcija 3: Održavanje i popravke na nivou upravljanja,
Funkcija 4: Upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu na upravljačkom nivou.

2E7/3 Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW je pomorska
obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje
brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).