B11 – GMDSS radio operater sa ograničenim ovlašćenjem

Osnovne informacije: B11 – GMDSS radio operater sa ograničenim ovlašćenjem – GMDSS restricted
radio operator / GOC –(STCW A-IV/2).

Trajanje kursa: Kurs za B9 sertifikat traje 24 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B11 brevet (GMDSS radio operater sa ograničenim ovlašćenjem) – ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa steknu : poznavanje zahteva Radio pravila , kao i
poznavanje radio komunikacija prilikom traganja i spašavanja, uključujući postupke iz međunarodnog
priručnika o vazduhoplovnom i pomorskom spašavanju (Priručnika IAMSAR). Poznavanje sredstava za
sprečavanje predaje lažnih signala opasnosti i postupaka za ublažavanje efekata takvih signala. Biće
osposobljeni da: rukuju GMDSS opremom, upoznatati su sa radio komunikacijom u slučajevima
nužde, slučajevima hitnosti, sigurnostni i rutinskim slučajevima. Zbog velikog broja lažnih uzbuna
polaznici su obučeni i u prepoznavanju sredstava za sprečavanje predaje lažnih signala opasnosti i
postupaka za ublažavanje efekata takvih signala.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
 Načela pomorskih komunikacija,
 GMDSS komunikacijski sistemi,
 Ostali GMDSS uređaji,
 Uzbunjivanje,
 Postupci opštih komunikacija.

Pomorci zaduženi za komunikaciju u slučajevima opasnosti i pogibije na brodu u skladu s GMDSS-
om moraju imati jedan od dva GMDSS sertifikata.

Global maritime distress and safety system (GMDSS) sertifikati:

1.Radiooperater s ograničenom vlasti (ROC) (HR IV/1)

2. Radiooperater s opštom vlasti – (GOC) (STCW IV/2)

GMDSS radio operater sa ograničenim ovlašćenjem je po morska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija)
.