B27-Rad sa opasnim teretima

Osnovne informacije: B27-Rad sa opasnim teretima – Dangrous cargo handling –( B-V/b i B-V/c ).

Trajanje kursa: Kurs za B27 sertifikat traje 28 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B27 brevet (Rad sa opasnim teretima) – ima trajanje za period od 5 godina od
dana izdavanja.

Cilj obuke:
Omogućiti kandidatima da budu propisno kvalifikovani u skladu sa sekcijom B-V/b i B-V/c STCW koda,
sa specifičnim dužnostima vezanim za pripremu i provođenje sigurnog prevoza opasnih tereta i
tereta koji su zagađivači mora, te će razumeti pravne implikacije i pravilno primjenjivati : sigurno
pakovanje, rukovanje, skladištenje i odvajanje opasnih i štetnih tereta, kao i mere predostrožnosti
potrebne u odnosu na druge terete kako je navedeno u IMDG kodeksu i njegovoj dopuni ,prevoz
opasnih tereta Međunarodna konvencija za sigurnost kontejnera ,SOLAS konvenciju sa izmenama
regulacija II 2/54, Aneks III za sprečavanje zagađenja mora sa brodova 1973 i izmenama protocol
1978 koji se odnosi na MARPOL 73/78 sa izmenama i dopunama , protokol i MARPOL 73/78 sa
izmenama i dopunama, postupcima izveštavanja iz rezolucije A.648. Opšta načela za sistem
izveštavanja brodova i zahteve za izveštavanjem o brodovima, uključujući smernice za izveštavanje o
incidentima koji uključuju opasne materije, štetne materije i / ili materije koje su zagađivači mora.

Kurs se sastoji od sledećih tema:

Uvod – cilj i svrha kursa,

Osvrt na dosadašnji razvoj i opšta tumaćenja,

Konvencije,

IMO i opasne materije,

IMDG pravilnik,

Klasifikacija-Fizikalna i Hemijska svojstva,

Klasifikacija-Sistem UN-a Kako ga primenjujemo,

Klasifikacija-IMDG klase,

Pakovanje i Zahtevi za tankove,

Konstrukcija i Testiranje Pakovanja – IBCS i Prenosni tankovi,

Postupci isporuke,

Ograničenje količine,

Prevoz,

Dodatak IMDG pravilnika,

Siguran prevoz i Skladištenje opasnih tereta u lukama,

Izmene u budućnosti.

Rad sa opasnim teretima je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).