B13B-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova

Osnovne informacije: B13B-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova
Basic training for liquefied gas tankers cargo operations (STCW V/1-2-1).

Trajanje kursa: Kurs za B13B sertifikat traje 33 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B13B brevet (Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih
gasova) – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Polaznici kursa su upoznati sa opremom i instrumentima koji se koriste za rad na tankerima za tečni
gas, povećana im je svest o potrebi pravilnog planiranja, korišćenja procedura za različite operacije
rukovanja teretom, poboljšali svest u praćenju propisanih procedura prilikom obavljanja različitih
operacija na brodu za prevoz tečnog gasa, osposobljeni da identifikuju probleme prilikom operacija i
da učestvuju u rešavanju istih, slede procedure i uputstva za promovisanje bezbednosti i zaštitu
morske okoline, shvatili važnost koordinacije tokom hitnih slučajeva.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Upoznati polaznike sa opremom i instrumentima koji se koriste za rad na tankerima za tečni
gas,
 Polaznicima kursa povećati svest o potrebi pravilnog planiranja, korišćenja procedura za
različite operacije rukovanja teretom,
 Polaznicima poboljšati svest u praćenju propisanih procedura prilikom obavljanja različitih
operacija na brodu za prevoz tečnog gasa,
 Polaznike osposobiti da identifikuju probleme prilikom operacija i da učestvuju u rešavanju
istih,
 Procedure i uputstva za promovisanje bezbednosti i zaštitu morske okoline,
 Koordinacije tokom hitnih slučajeva.

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet B13B – Osnovna
osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-1) moraju imati
zapovednik, oficiri i članovi posade koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim
uređajem tankera za prevoz tečnih gasova, i brige o teretu.

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova je pomorska obuka u skladu sa odredbama
Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca,
usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).