B6C – ARPA uređaja (upravljački nivo)

Osnovne informacije: B6C-Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja
(upravljački nivo) – Radar observation and plotting and use of arpa system (management level).

Trajanje kursa: Kurs za B6C sertifikat traje 30 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B6C brevet (Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja /
upravljački nivo) – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Polaznici će po završetku kursa biti osposobljeni da: upotrebljavaju ARPA uređaje i navigacijske
podatake za uspostavljanje sigurne plovidbe i izbegavanje sudara, planiranje i koordinaciju traganja i
spašavanja, radarsko ucrtavanje (Plotiranje).

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Upoznavanje sa osobinama sopstvenog broda, upravljačkim sistemima i ARPA uređajem,
• Radarsko ucrtavanje (plotovanje) i faktori koji na njega utiču,
 Primena pravila za izbegavanje sudara na otvorenom moru u slučaju smanjene vidljivosti,
 Upravljanje licima na zapovedničkom mostu,
 Postupci planiranja i koordinacije traganja na zapovedničkom mostu,
 Planiranje i koordinacija traganja i spašavanja.

Međunarodni signali pogibelji (International Distress Signals)
Da bi brod, avion ili osobe na moru mogli skrenuti pažnju na sebe ili na stanje u kojemu se nalaze,
moraju se koristiti dogovorenim međunarodnim signalima. Signali mogu biti:
radiosignali,
vizualni signali,
zvučni signali,
radiooznake za označivanje pozicije opasnosti.

Brod koji je u nevolji mora odaslati odgovarajući alarmni signal iza kojeg slijedi poziv i poruka o
pogibeljima jednoj od dve međunarodne frekvencije pogibelji: 500 kHz (radiotelegrafija) i 2.182 kHz
(radiotelefonija).

Poruka o pogibelji treba sadržavati:
identifikaciju broda,
poziciju broda,
prirodu opasnosti (požar, prodor vode, nasukavanje ili sudar),
vrstu potrebne pomoći,
svako drugo obaveštenje koje može olakšati traganje, npr. kurs i brzinu broda ako plovi, podatke
o broju osoba koje napuštaju brod ili o vrsti tereta ako je reč o opasnom teretu.

Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (upravljački nivo) je po morska obuka u skladu
sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske
straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune –
STCW Konvencija)
.