B6A – Radar

Osnovne informacije: B6A – Korišćenje radarskog uređaja – Radio Detection And Ranging/ radar.

Trajanje kursa: Kurs za B6A sertifikat traje 21 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B6A brevet (Korišćenje radarskog uređaja) – ima trajanje za period od 5 godina
od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike za korišćenja radarskog uređaja.

Koje su prednosti korišćenja radara:
 Korišćenje radara ne zavisi mnogo o optičkim uslovima što znači da se efikasno može koristiti
noću, magli, i uslovima slabe vidljivosti,
• Pri povoljnim uslovima radarska pozicija je vrlo tačna,
 Pozicija se određuje brzo i jednostavno s jednim objektom u bilo kojem trenutku,
Omogućava određivanje pozicije na većim udaljenostima od metode zemaljske navigacije,
 Veoma je pogodan za izbegavanje sudara na moru,
 Koristi se i kao meteorološko sredstvo naročito za otkrivanje olujnih oblaka.

Šta je navigacijski radar?
Navigacijski radar je navigacijski uređaj za otkrivanje objekata, merenje uglova i daljina, te
izbegavanja sudara na moru. Naziv radar dobio je od početnih slova engleske rečenice Radio
Detection And Ranging (radio-detekcija i merenje).
Osnovne funkcije rada su sposobnost elektromagnetskih talasa da se odbijaju od prepreka (objekata)
kada naiđu na njih i odbijeni talasi registruju na prijemnom delu radarskog uređaja.
Radar je izuzetno korisno sredstvo za vođenje navigacije a time i određivanje pozicija ali isto tako
može biti vrlo opasno ako se isključivo oslanjamo na njega. To se događa ako se pogrešno identifikuju
objekti na ekranu radara ili ako postoje neke tehničke greške kojih operator nije svestan. Stoga se
radar ne sme nikad koristiti kao jedino navigacijsko sredstvo.

Korišćenje radarskog uređaja je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za
vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).