B16-Rad na tankerima za prevoz hemikalija

Osnovne informacije: B16-Rad na tankerima za prevoz hemikalija– Advanced Training for Chemical
Tanker Cargo Operations (STCW A-V/1-1-3).

Trajanje kursa: Kurs za B16 sertifikat traje 60 sati (6 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B16 brevet (Rad na tankerima za prevoz hemikalija) – ima trajanje za period od
5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Omogućiti kandidatima da budu propisno kvalifikovani u skladu sa sekcijom A-V/1-1 paragraf 3 STCW
koda, sa specifičnim dužnostima za ukrcaj,iskrcaj i brigu o teretu tokom putovanja. Obuka se sastoji
od naprednog programa obuke koji odgovara njihovim dužnostima uključujući sigurnost tankera koji
prevoze hemikalije,mere zaštite od požara,prevenciju zagađenja kao i primenu važećih pravila i
propisa.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
 Hemija i fizika,
 Opasnosti,
 Pravila i propisi,
 Nacrt broda i sadržaj tereta,
 Sistem rukovanja teretom,
 Sigurnost i sprečavanje zagađivanja,
 Rukovanje teretom i postupci s balastom,
• Poslovi čišćenja tankova,
 Brod/kopno komunikacije.

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet B16 moraju imati
zapovednik, upravitelji mašina, prvi oficiri palube, drugi oficiri mašina i sve osobe s neposrednom
odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vreme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje
tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prevoz hemikalija.
Brevet se izdaje pomorcu koji je završio posebnu obuku u sklopu kursa B13BA i položio odgovarajući
ispit, te ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu ili pomorcu koji ima najmanje tri meseca priznate plovidbene službe na tankerima za za prevoz tečnih gasova i B13 brevet – Osnovna osposobljenost na tankerima (staro ovlašćenje).

Rad na tankerima za prevoz hemikalija je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).