ERM-Člana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube)

Osnovne informacije: ERM – Člana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube) (STCW A-
II/4) – Ratings Forming Part of a Navigational Watch.

Trajanje kursa: Kurs za ERM (mornar palube) sertifikat traje 24 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: ERM- Člana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube) (STCW A-II/4) –
ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da :

upravljaju brodom i izvršavaju naredbe za kormilarenje na engleskom jeziku,

pažljivo osmatraju tokom straže, pravilno vrše smenu straže, realizuju stražu i vrše
primopredaju straže,

se upoznaju sa osnovnim elementima broda i da poznaju dužnosti u slučaju opasnosti i
koriste opremu koja se koristi u slučaju nužde,

manevrišu, upravljaju brodom i izbegavaju sudare na moru.

Člana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube) je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).