B15-Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova

Osnovne informacije: B15-Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova –Advance training for liquefied gas
tanker Cargo (STCW A-V/1-2-2).

Trajanje kursa: Kurs za B15 sertifikat traje 60 sati (6 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B15 brevet (Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova) – ima trajanje za period
od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Cilj ove obuke je da obezbedi potreban nivo teoretskih znanja pomorcima koji mogu biti ukrcani na
brodove za prevoz tečnih gasova i koji moraju ispunjavati obaveze predviđene STCW konvencijom,
Poglavlje V/1-2,specifične dužnosti i odgovornosti u vezi sa teretom i opremom za teret na
tankerima za prevoz gasova. Kurs pokriva zahteve za osposobljavanjem kako je navedeno u tablici A-
V / 1-2-1 STCW-ovog kodeksa koje je usvojila Međunarodna Konvencija o standardima za obuku,
izdavanja ovlašćenja i držanje brodske straže pomoraca ,sa izmenama i dopunama 2010. godine.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
 Hemijska i fizikalna svojstva,
 Opasnosti,
 Propisi,
 Izvedbe tankera i opreme za teret,
 Sistem rukovanja teretom,
 Sigurnost,
 Rukovanje teretom,
 Veza brod kopno,
 Postupci u slučaju nužde,
 Rasprava i zaključak.

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet B15 moraju imati
zapovednik, upravitelji mašina, prvi oficiri palube, drugi oficiri mašina i sve osobe s neposrednom
odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vreme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje
tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prevoz tečnih gasova.

Brevet se izdaje pomorcu koji je završio posebnu obuku u sklopu kursa B13A i položio odgovarajući
ispit, te ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu ili pomorcu koji ima najmanje tri meseca
priznate plovidbene službe na tankerima za za prevoz tečnih gasova i B13 brevet – Osnovna
osposobljenost na tankerima (staro ovlašćenje).

Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).