B32-Oficir odgovoran za sigurnost broda

Osnovne informacije: B32-Oficir odgovoran za sigurnost broda – Ship Security Officer – ( STCW A-VI/5).

Trajanje kursa: Kurs za B32 sertifikat traje 14 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B32 sertifikat (Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu) – ima trajanje
za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Pružiti znanje kandidatima koji mogu biti određeni za obavljanje dužnosti i odgovornosti Oficira
odgovornog za bezbednosnu zaštitu broda, kako je definisano sekcijom A/2.1.6, sekcijom A/12 ISPS
koda i sekcijom A-VI/5 STCW koda sa izmenama i dopunama a posebno dužnosti i odgovornosti
vezane za bezbednost broda, za sprovođenje i održavanje Plana bezbednosti broda te za vezu s
službenikom za bezbednost kompanije (CSO) i sa službenicima zaduženim za bezbednost luke i lučkih
postrojenja (PFSO). Polaznici će biti osposobljeni za uspešno izvršavanje dužnosti oficira odgovornog
za sigurnosnu zaštitu broda uključujući implementaciju i održavanje plana brodske sigurnosti,
identifikaciju obrazaca ponašanja osoba koje bi mogle biti pretnja sigurnosti te detekciju oružja.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
 Politika sigurnosti u pomorstvu,
Odgovornosti za sigurnosti,
• Procena sigurnosti broda,
 Sigurnosna oprema,
• Plan sigurnosti broda,
 Otkrivanje pretnji – Prepoznavanje i postupci,
• Sigurnosni postupci na brodu,
 Spremnost u slučaju nužde,
 Uvežbavanje i Vežbe,
Beleške za sigurnosti,
• Sigurnosna obuka.

Dužnosti i odgovornosti oficira odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda su:

1.Preduzimanje redovnih pregleda i provera stanja sigurnosti broda radi osiguranja primene
odgovarajućih mera zaštite.

2.Održavanje i nadziranje primene plana sigurnosne zaštite broda, uključujući i odobrene
izmene i dopune plana.

3.Primena mera zaštite tokom rukovanja teretom i brodskim zalihama u dogovoru s drugim
članovima posade i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke.

4.Predlaganje izmena plana sigurnosne zaštite broda.

5.Sprovođenje upoznavanja članova posade, posebno novoukrcanih članova posade, s
načelima i primenom mera sigurnosne zaštite, kako je to primereno.

6.Izveštavanje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu kompanije i osobe odgovorne za
sigurnosnu zaštitu luke o svim događajima koji se odnose na sigurnost.

7.Usklađivanje primene plana sigurnosne zaštite broda s osobom odgovornom za sigurnosnu
zaštitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke.

Oficir odgovoran za sigurnost broda je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.