B47B-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada (upravljački) – LTML

Osnovne informacije: B47B-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog
rada (upravljački) – LTML – Leadership and teamwork (management level).

Trajanje kursa: Kurs za B47B LTML sertifikat traje 20 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B47B LTML brevet – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj kurs ima cilj da pruži kandidatima znanja i veštine i razumevanje rukovođenja i timskog rada na
upravljačkom nivou u saglasnosti sa IMO modelom kursa 1.39.

Osposobljava polaznike za:
znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovo obrazovanje,
 poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog
zakonodavstva,
sposobnost primenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla,
znanje i sposobnost primene efikasnog upravljanja resursima,
poznavanje i sposobnost primene tehnika donošenja odluka,
razvoj, uvođenje i nadzor standardnih operativnih postupaka.

Važnost efikasnog upravljanja ljudskim potencijalima na brodu
Da bi uspešno vodio ljude rukovoditelj mora razviti sposobnosti koje mu omogućavaju uticaj na
mišljenje drugih zaposlenih , efikasno rukovođenje u složenim i konfliktnim situacijama.

Zbog toga je potrebno da rukovodioc razvija specifične veštine kao:
komunikacijske veštine, koje su važne za saradnju, pribavljanje resursa,
razumevanje problema,
veštine u razvijanju timova,
veštine rešavanja problema,
unapređivanje timskog rada uključujući sposobnost savetovanja i treniranja zaposlenih.

Potrebno je razvijati veštine u planiranju, rukovanju informacijama, sposobnost uticaja na druge,
pregovaračke sposobnosti, kreativnost, znatiželju, sklonost učenju i usavršavanju, timski rad,
profesionalnost, samopouzdanje, elastičnost, socijalizovanost, odgovoran odnos prema poslu,
korektan odnos s drugim ljudima, te težiti razvoju i produktivnosti.
U budućnosti će se organizacija sve više oslanjati na ljude i njihove sposobnosti pa će zbog toga i činiti
više da zadrži na poslu kvalitetan kadar.

Važnost efektivnog upravljanja ljudskim potencijalima na brodu je još izraženija stoga ne čekajte nego
se prijavite na kurs B47B – Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada –
upravljački nivo

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznik dobija sertifikat – nema ispita!

Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada (upravljači nivo) je pomorska obuka u skladu sa
odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže
pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW
Konvencija).