B46-Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju-ERM

Osnovne informacije: B46-Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju-ERM – Engine
Room Resource Management.

Trajanje kursa: Kurs za B46 –ERM sertifikat traje 40 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu

Trajanje breveta: B46-Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju-ERM – ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

organizuju i upravljaju ljudskim resursima,

efikasno komuniciraju,

steknu samopouzdanje u rukovođenju ljudskim resursima,

steknu, shvate i održavaju važnost trenutne situacije,

shvate važnost timskog rada.

Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju-ERM je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).