B9 – GMDSS radio operater sa opštim ovlašćenjem

Osnovne informacije: B9 – GMDSS radio operater sa opštim ovlašćenjem – General radio operator –
ROC (STCW A-IV/1).

Trajanje kursa: Kurs za B9 sertifikat traje 24 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B9 brevet (GMDSS radio operater sa opštim ovlašćenjem)– ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Polaznici će po završetku kursa biti osposobljeni za: osnovno poznavanje GMDSS-a, vrste komunikacije
u pomorskim mobilnim uslugama, vrste stanica u pomorskim mobilnim uslugama. Poseduju osnovno
znanje u poznavanje radio frekvencija. Frekvencije koje se upotrebljavaju u pomorskim mobilnim
uslugama. Da održavaju brodske stanice. Detaljno i praktično znaju da koriste opremu, i da imaju
praktično znanje procedure komunikacije u slučaju pogibije, slučaju nužde, u sigurnosnom i
rutinskom slučaju pomoću radio stanice, radioteleksa i preko satelita. Mogućnost koriščenja
publikacija i ITU lista.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Načela pomorskih komunikacija,
• GMDSS komunikacijski sistemima,
 Uzbunjivanje,
 Postupci opštih komunikacija.

Pomorci zaduženi za komunikaciju u slučajevima opasnosti i pogibije na brodu u skladu s GMDSS-
om moraju imati jedan od dva GMDSS sertifikata.

Global maritime distress and safety system (GMDSS) sertifikati:

1.Radiooperater s ograničenom vlasti (ROC) (HR IV/1)

2.Radiooperater s opštom vlasti – (GOC) (STCW IV/2)

GMDSS radio operater sa opštim ovlašćenjem je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine,sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).