B47A-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada (radni) – LTOL

Osnovne informacije: B47A-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada (radni
nivo) – LTOL– Leadership and teamwork(operational level).

Trajanje kursa: Kurs za B47A sertifikat traje 20 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B47 LTOL brevet – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj kurs ima cilj da pruži kandidatima znanja i veštine i razumevanje rukovođenja i timskog rada na
random nivou u saglasnosti sa IMO modelom kursa 1.39.

Osposobljava polaznike za :
radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i obrazovanje osoblja na brodu,
poznavanje odgovarajućih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka nacionalnog
zakonodavstva,
sposobnost upravljanja radnim zadacima i radnim opterećenjem,
znanje i sposobnost primene efikasnog upravljanja resursima.

Značaj timskog rada na brodu
Timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih profesionalnih zadataka za čije ostvarenje su
potrebna bilo znanja iz različitih profesionalnih područja, bilo specijalizovana znanja iz istog ili sličnih
profesionalnih područja.

Svrha stvaranja timova i timskog rada je integrisanje znanja i iskustva članova tima pri rešavanju istog
problema. Timski rad omogućava da se maksimalno iskoriste individualna znanja te kreativni i
inovativni potencijali ,te se poveća brzina i fleksibilnost reakcija na zahteve korisnika i tržista.
Dobru saradnju teško je postići, a ako se predvide ključna načela timskog rada imenovani članovi
nikada neće postati tim niti postići sinergistički učinak.

U timu svaki član tima ima svoj zadatak, različit od ostalih. Ako svaki član tima ne napravi svoj deo
posla, zadatak tima u celini ne može biti izvršen. Uspeh tima ovisi o uspehu svakog njegovog člana.
Timovi su danas nosioci promena i ujedno i najrašireniji oblik izvođenja složenih profesionalnih
zadataka za čije ostvarenje su potrebna bilo znanja iz istih ili različitih profesionalnih područja.
Tim može podneti veći zadatak, može odraditi veći profesionalni napor, ima veća znanja i iskustva
od jednog njegovog člana, te temeljem svega iznetog možemo reći da može brže i kvalitetnije izvršiti
složeni zadatak.
Značaj timskog rada na brodu je još izraženiji stoga ne čekajte nego se prijavite na kurs B47A –
Rukovođenje, upravljanje posadom, unapređivanje timskog rada na brodu – radni nivo.

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznik dobija sertifikat – nema ispita!

Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada(radni nivo) – LTOL je pomorska obuka u skladu sa
odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže
pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW
Konvencija).