M5/3-Zapovednik broda od 500 BT do 3000 BT

Osnovne informacije: M5/3-Zapovednik broda od 500 BT do 3000 BT– Master on ships of 500 GT or
more and less than 3000 GT.

Trajanje kursa: Kurs za M5/3 sertifikat traje _ sati (_ dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: M5/3-Zapovednik broda od 500 BT do 3000 BT – ima trajanje za period od 5
godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa:

steknu znanja i veštine predviđene Tablicom A-II/2 STCW koda za delatnosti navigacije,

rukovanje teretom i slaganje tereta,

kontrola brodskih operacija,i briga o ljudima na brodu kao i,

engleskog jezika.

Funkcija 1
Program obuhvata zahteve STCW koda, Poglavlje II, odeljak A-II / 2. Ovaj funkcionalni element pruža
detaljna znanja koja pomažu ishode obuke vezane za navigaciju na nivou menadžmenta.

Ovaj sekcija pruža znanje koje pomaže zadatke, dužnosti i odgovornosti u:

planiranje putovanja i vođenja navigacije,

određivanje položaja i tačnost pozicije bilo kojim sredstvom,

određivanje i uračunavanje grešaka kompasa,

koordiniranje operacija traganja i spašavanja,

uspostavljanje procedura za vršenje brodske straže,

održavanje sigurne plovidbe korišćenjem ECDIS i povezanih navigacijskih sistema i opreme kako bi
se pomoglo donošenju zapovedničkih odluka,

poznavanje vremenskih i okeanografskih prilika,

reagovanje u hitnim slučajevima u plovidbi,

manevrisanje i rukovanje brodom u svim uslovima,

daljinsko rukovanje porivnim strojem mašinskim sistemima i službama.

Funkcija 2
Program obuhvata zahteve STCW koda, Poglavlje II, odeljak A-II / 2. Ovaj funkcionalni element pruža
detaljna znanja koja potpomažu ishod obuke vezane za rukovanje i slaganje tereta na upravljačkom
nivou.

planiranje i osiguranje sigurnog ukrcaja, slaganja, pričvršćivanja, brige tokom putovanja te iskrcaja
tereta,

prevoz opasnog tereta.

Funkcija 3
Program obuhvata zahteve STCW koda, Poglavlje II, odeljak A-II / 2. Ovaj funkcionalni element pruža
detaljna znanja koja potpomažu ishod obuke vezane za Kontrolu brodskih operacija i briga o
osobama na brodu na upravljačkom nivou.

kontrola trima,stabiliteta i naprezanja

praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtevima i merama za: osiguranje zaštite ljudskih
života na moru i zaštitu morske okoline

očuvanje sigurnosti i bezbednosti posade i putnika na brodu

razvijanje planova u slučaju nužde, i protiv havarijskih planova

organizovanje i upravljanje posadom

organizovanje i pružanje medicinske nege na brodu.

Ovo uključuje teme kao što su brodska konstrukcija i stabilnost broda, suvi dok, traženje i spašavanje,
upravljanje osobljem i planiranje nepredviđenih situacija.

M5/3 -Zapovednik broda od 500 BT do 3000 BT je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).